АНАЛІЗ РОБОТИ

ХОРУЖІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ,

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив та адміністрація навчально-виховного комплексу працювали відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про осві­ту»,  Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локаль­них правових актів НВК, дотримувалися норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання роботи колективу були обумовлені проблемною темою закладу: “Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково методичної роботи в умовах національної школи ”.

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню життєвої ком­петентності дітей дошкільного віку та учнів.

Розв'язання проблем та завдань навчально-виховного комплексу, затверджених педагогічним колективом на 2014-2015 навчальний рік, дозволило досяг­ти певних результатів у навчально-виховній та позакласній виховній діяльності.

Завдання минулого навчального року в основ­ному виконані.

Навчальна частина:

 • Охоплено дошкільною освітою 100 % дітей 5-річного віку;
 • реалізація диференційованого підходу до учнів 1 - 4-х класів з метою врахуван­ня їхніх індивідуальних особливостей, використання ефективних прийомів розвитку навичок читання;
 • тематичне оцінювання навчальних до­сягнень учнів 5 - 11 -х класів, складання моніторингу навчальних досягнень;
 • організація гурткової роботи при всіх предметних методичних об'єднаннях.

Методична частина:

 •   діагностика аспектів педагогічної ді­яльності;
 •   створені оптимальні психолого-педагогічні умови для здійснення  

    особистісного підходу в процесі навчання;

 •   підбір допоміжного, ілюстративного матеріалу, спрямованого на

     засвоєння учнями системи знань;

 •   апробація інтерактивних технологій.

Кадрові питання:

 • своєчасне проходження курсової пере­підготовки, атестації педпрацівників;
 • укомплектування робочих місць кваліфікованими фахівцями.

 

Контроль за навчально-виховним проце­сом:

•  визначення першочерговості вивчення окремих сторін діяльності вчителів школи та вихователів дитячого садка, які визначалися під нас діагностування, потреб передового досвіду щодо його використання у школі, труднощів у ро­боті окремих вчителів та вихователів із метою надання їм кваліфікаційної допомоги;

 • відстеження та аналіз навчальних до­сягнень учнів;
 • корекційна діяльність з підвищення якості знань;
 • поєднання якісного і кількісного ана­лізу ефективності діяльності учнів
 • забезпечення наступності Дитячий садок - Школа

Забезпечення державно-громадського управління школою: адміністрація школи співпрацює з Радою школи і Піклувальною радою школи.

Соціальний захист,  збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників школи:

 • проводився медичний огляд працівників школи і учнів, дітей дошкільного підрозділу;
 • діяла програма оздоровлення учнів

На початок навчального року у навчально-виховному комплексі навчалося 21 дитина дошкільного віку, 100  учнів. Укомплектована 1 різновікова дошкільна група, 11 класів. Охоплено навчанням 100 % учнів,

92 % дітей дошкільного віку.

За навчальний рік у школу прибуло7 учнів біженців з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму

Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основ­ною причиною переходу є зміна місця проживання сім'ї чи вступ до навчальних закладів нового типу.

Слід звернути увагу на підвищення за­цікавленості до навчання у нашій школі перспективних учнів, створення для цього відповідних умов, індивідуальної роботи з цією категорією учнів.

52 учня пільгового контингенту пере­бувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу: сиріт — 17, напівсиріт —  3, дітей з багатодітних сімей — 11, дітей -  інвалідів – 1, дітей з малозабезпечених сімей – 10, з неповних сімей – 4, внутрішньо-переселені діти – 6. Здійснення соціальної підтримки  та матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту є важливим напрямком діяльності колективу. Діти пільгових категорій отримують безкоштовне харчування. Ці учні постійно знаходяться в полі зору адміністрації школи та педагогів.      

Закінчили 11 клас 6 учнів, з них у ВНЗ навчаються 4 випускники.

Закінчили 9 клас 13 учнів, які продовжують навчання в школі (в 10 класі).

В організації навчально-виховного проце­су пріоритетними напрямками діяльності є демократизація, гуманізація, диферен­ціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим ро­боти НВК, навчальні плани затвердже­ні і відповідають чинному законодавству України.

Календарно-тематичне планування вчите­лів проаналізоване адміністрацією школи і затверджене.

Робота школи відповідає вимогам Закону «Про мови»: вся документація закладу, на­ради, педагогічні ради, засідання ведуться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оці­нювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України.

Навчально-виховний процес забезпечено програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями тощо.

Аналізуючи якість навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік, робимо висновки: учнів, які мають високий та достатній рівень навчальних досягнень у початковій школі – 15 учнів (менше на 1 у порівнянні з попереднім навчальним роком), що становить 50%, у середній та старшій школі – 21 учень, що становить 30%, та 11 учнів школи є відмінниками, це на 5 учні більше, аніж минулого року. Слід відзначити, що динаміка рівня якості навчальних компетентностей учнів, в порівнянні з минулим навчальним роком, покращилась.

У школі немає учнів, які б мали оцінки початкового рівня за рік. Цей показник краще минулорічного, оскільки в 2013-2014 навчальному році таких учнів було 13.

Якісний аналіз навчальних досягнень по класах та предметах показав, що учнівський потенціал вчителі використовують не в повному обсязі.

По всіх класах є учні, які навчаються на високому або середньому рівні мають одну, дві оцінки з достатнього.

Це свідчить про недостатню взаємодію вчителя, класного керівника і батьків, не­достатні знання вчителем психологічних особливостей дитини, відсутність системи індивідуальної роботи; невикористання можливостей 12-бальної системи оціню­вання.

Аналіз роботи вчителів з тематичної атес­тації учнів свідчить, що більшість з них до­тримувалися норм оцінювання навчальних досягнень учнів, методичних рекомен­дацій щодо цього питання.

Моніторинг навчальних досягнень учнів  1-4-х класів, який здійснює адміністрація школи, показав, що з метою підвищення рівня якості навченості учнів початкових класів необхідно доцільно планувати мето­дичну роботу щодо попередження помилок, вести індивідуальний контроль за рівнем знань учнів, формувати в учнів усвідомлен­ня ефективності власної навчально-пізна­вальної діяльності; для учнів 5—11-х класів необхідно звернути увагу на доцільність його ведення, надання вчителю можливо­сті у плануванні матеріалу для повторення тих тем, які виявилися складними для них, планування корекційної роботи.

Результати державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х, 11-х класах свідчать про якісну підготовчу роботу вчителів до проведення державного іспиту.

Аналіз результатів ДПА в порівнянні з результатами за рік в  9-х, 11-х класах свідчать, що учні та вчителі провели вели­ку роботу з повторення та систематизації матеріалу і це дало змогу досягти більш високих результатів.

У школі створено систему обліку відві­дування учнями занять. Інформація що­денно проходить від вчителя-предметника і органів учнівського самоврядування до класного керівника, щотижня — від клас­ного керівника до заступника директора школи. Ця інформація аналізувалася на оперативних нарадах при директору. При необхідності питання відвідування учнями школи розглядалися радою з профілактики правопорушень та громадською радою.

Аналіз роботи за рік свідчить про зниження кількості уроків, пропущених без поважних причин загалом по школі. Учні школи беруть участь в творчих та інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, спортивних змаганнях, займають призові місця та отримують нагороди.

У 2014-2015 н.р. учениця 10 класу Борисенко Олена була слухачкою курсів МАН

З точки зору надання учням педагогіч­ної підтримки особистісно-орієнтованого підходу до навчання заслуговує на увагу педагогічна діяльність вчителів Кримець Н.М., Кумеди С.М., Сокрути Г.С., Бурнос С.В.

Аналізуючи укомплектованість школи пе­дагогічними кадрами протягом навчального року, слід відзначити, що колектив працює стабільно.

Якісний склад педагогічних кадрів стано­вить:

 

За віком

За педагогічним стажем

20-30 років —   11

до 3 років —  6

30-40 років —   8

від 3 до 10 років —  5

40-50 років —  4

від 10 до 20 років —   7

50—60 років — 5

від 20 років і більше – 9

понад 60 років — 

 

 

За категоріями

Спеціалістів вищої категорії — 1

Спеціалістів І категорії — 8

Спеціалістів II категорії — 2

Спеціалістів — 16

 

Адміністрація школи проводила ціле­спрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України, що дало змогу створити обста­новку діловитості, заданого ритму діяль­ності і запобігти конфліктам з виробничих питань.

У 2014-2015 навчальному році атестацію пройшли 3 педагога, 2 вчителі встановили категорії (Борисенко С.І. – ІІ кв.к., Коваленко Ю.Я. – І кв.к.) та один учитель (Кримець Н.М.) підтвердила І кв.к.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного конт­ролю адміністрація школи дотримувалася етики, врахувала самооцінку вчителів, оцінку батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної або контрольної оцінки, традиційно проводилося психо­логічне тестування вивчення особистості вчителя, рейтингу кожного вчителя серед колег. Це дало можливість уникнути не­порозумінь у період атестації.

Завдяки педагогічній культурі вчителів, систематичній праці всіх ланок шкільно­го самоврядування та адміністративному керівництву в педагогічному колективі встановлений нормальний морально-пси­хологічний клімат.

Вчителі школи постійно беруть участь у педагогічних конкурсах. Вчитель української мови та літератури Майборода О.В. та учитель хімії і біології Бурнос С.В. брали участь в конкурсі «Учитель року».

Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечувалося виконав­цями у встановлені терміни.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, сти­мулювання праці та якісного відношення вчителів до своєї справи, соціально-педаго­гічної адаптації молодих учителів, доціль­ність розстановки кадрів для врядування закладом — завжди на порядку денному адміністрації та органів шкільного само­врядування.

Адміністрацією школи зроблені певні кро­ки до наукової та оптимальної організації праці всього колективу.

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло викори­стання комп'ютерної мережі.

Адміністрація школи у своїй управлінській діяльності використовує принцип доціль­ності та оперативності прийняття управ­лінських рішень, принципи адаптивного управління навчальним, процесом.

В основу роботи покладено колегіальне визначення реалістичної мети на основі, узгоджених цілей розвитку.

Нагальне питання сьогодення — формувати такий корпус педагогічних працівників, які були б не тільки компетентними і професійно підготовленими фахівцями, але й прибічниками впровадження інно­ваційних систем, оволодіння комп'ютер­ною технікою і новітніми інформаційними технологіями, готовими до постійного фахового вдосконалення і підвищення культурно-інтелектуального рівня.

Основною метою роботи є укомплектування школи висококваліфікованими кадрами та їх збереження.

Важливе місце в роботі адміністрації школи займає система контролю за викладан­ням основ наук. Планується здійснення освітнього моніторингу, забезпечення си­стемності, об'єктивності, результативності контролю за станом викладання, рівнем навчальних досягнень учнів, дітей дошкільного віку.

Перспективний план-графік контролю за станом викладання навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів допо­магає забезпечити дієвий контроль за цією ділянкою роботи школи, своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати ви­явлені недоліки, планувати контроль на новий навчальний рік.

Головне завдання контролю вбачаємо у ви­явленні причин негативних результатів роботи і допомозі вчителеві, а також ви­явленні, узагальненні та поширенні пер­спективного досвіду роботи. Тому особ­лива увага приділяється тематичному від­відуванню уроків, що дає можливість грунтовно ознайомитися з арсеналом методів і прийомів, які застосовує вчитель у процесі вивчення учнями певного навчального предмета.

Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться у поєднанні з аналізом робо­ти вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя і учня.

Велику допомогу вчителю у здійсненні на­вчально-виховного процесу надає шкільна бібліотека.

Фонд підручників становить 4676 примірників; художньої літератури — 17146 примірників.

Читацька активність учнів достатньо ви­сока.

Збереженню фондів бібліотеки сприяла участь усього колективу в загально-шкільному конкурсі «Живи, книго!»

Рівень життєвої компетентності дітей дошкільного віку відповідає вимогам Базової програми розвитку дошкільного віку „Я у Світі”

В 2014-2015 навчальному році дошкільний навчальний заклад «Віночок» відвідувало 21 дитина, в різновіковій дошкільній групі. Всього дітей дошкільного віку – 25. Педагогічним патронатом  охоплена 1 дитина. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають з 8 години до 17 години, охоплені триразовим харчуванням. Всі діти старшої дошкільної групи  проводили підготовку до навчання в школі, вони забезпечені зошитами з друкованою основою ”Крапка, риска, завиток – ще один до школи крок” (Тимофеєва О.О.), в яких подано вправи для підготовки руки до письма.

Облаштовані  дві навчальні кімнати та дитяча спальня. Дитячий садок повністю укомплектований  штатними працівниками: вихователями та помічниками вихователів. Вихователі дошкільного підрозділу забезпечені перспективними планами життєдіяльності дітей дошкільного віку, Базовою програмою «Дитина». В дитячому садочку створене сприятливе середовище для розвитку кожної дитини, є можливість для формування пізнавальної самостійності, розвитку інтелекту і гармонійного внутрішнього світу. Велика увага приділялася зміцненню фізичного і психологічного здоров’я дітей. Вихователі дошкільного підрозділу тісно співпрацювали в учителями початкових класів (класоводами 1, 4 класів: Кумеда А.І., Кулінка Т.К.) на забезпечення наступності у навчанні та вихованні дітей дитсадка і початкової школи та практичним психологом Олійник К.С. Було проведено ряд діагностувань, зустрічей , тренінгів, виховних заходів як з дітьми, так і з їх батьками, спільно з вихователями дошкільного підрозділу та класоводами початкової ланки. Медична сестра закладу Строколіс Л.І. відповідно до вимог слідкувала за раціональним харчуванням, дотриманням санітарних вимог і норм діяльності та режиму дня дітей дитячого садочка.

Школа є державно-громадським освіт­нім закладом, який організовує свою ді­яльність на грунті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи повинна відповідати на­ціонально-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Прагнення до успіху у вихованні молодих громадян України педагогічний колектив школи реалізує через формування відно­син між членами навчально-виховного процесу, які мають розвиватися на основі співробітництва і ділового партнерства. А в цьому дуже допомагала психологічна та соціальна служби.

Робота психологічної та соціальної служб була ор­ганізована відповідно до річного плану роботи школи. Практичний психолог та соціальний педагог Олійник К.С. працювала з дітьми, схиль­ними до правопорушень, та їх батьками; проводила групові соціально-психологічні дослідження серед учнів і вчителів, інди­відуальне консультування, корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з учнями. Проведено значну за обсягом роботу. Але проблемним є те, що психологом  не встановлені ділові зв’язки з класними керівниками і вчителями. Часто її наробки залишалися не використані у практичній діяльності педагогів з дітьми.

Виховна діяльність педагогічного колективу школи у 2014-2015. р. спрямована на реалізацію проблемної теми, мети та завдань виховної ланки щодо здійснення системного підходу до формування громадянської позиції школяра, надання допомоги у виробленні свого індивідуального досвіду життєдіяльності.

Виховний процес будувався із урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових документах, регламентуючих організацію навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України.

Реалізація всіх напрямків виховної діяльності школи здійснювалась через заходи, передбаченими річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у:

 • системі загально шкільних заходів;
 • роботі органів учнівського самоврядування;
 • роботі з батьківською громадськістю;
 • спільній діяльності школи та громадських організацій.

        Керуючись рекомендаціями МОН України щодо організації виховної роботи у 2014- 2015н.р. та Державною Програмою "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" (наказ МОН молоді та спорту №1243 від 31.10.11 року), річним планом роботи школи педагогічні працівники у 2014-2015 н.р.  реалізували конкретні завдання виховної роботи відповідно до  мети ”Забезпечення умови для індивідуального розвитку учнів, враховуючи їх особисті досягнення, стимулювання творчої активності, найбільш повну її реалізацію в різних видах позаурочної діяльності” .  Пріоритетним у виховній роботі школи є:

  - реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

  - залучення молоді до національної та світової культури;

  - збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

  - виховання патріотизму, громадських якостей особистості;

  - забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

    Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при  директорі, засіданні педагогічної ради, батьківських зборах, засіданнях методичного об'єднання класних керівників, оперативних  нарадах класоводів та  класних керівників.

         Робота класних керівників була спрямована на розвиток самостійності учнів, зміцненню дружніх відносин в колективах, розкриттю різних індивідуальних здібностей учнів. У школі працює згідно складеного плану методичне  об’єднання  класних  керівників, робота якого  спрямована  на  формування  умінь  вчителів   плідно  працювати  з  учнями,   враховуючи  інтереси  й  запити   самих  школярів,  індивідуальний  підхід  у  виховній  роботі,  охоплює  питання  планування,  організації  та  аналізу  ефективності  виховного  процесу,  різноманітних  засобів  навчання.

         У 2014-2015 н.р.  була проведена   відкрита виховна година в 9 та 11 класах „Україна – єдина країна”. Класними керівниками   Педько В. М. та Сердюк Р. В. Вчителем української мови та літератури Кумедою С. М.   була проведена літературно – музична крмпозиція „ до дня народження Т. Г. шевченка  ”Іду з дитинства до Тараса”.

       У річному плані роботи школи, у  планах роботи  класоводів і класних керівників, органів учнівського самоврядування, практичного психолога включені розділи, що передбачені Основними орієнтирами виховання: «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», «Ціннісне ставлення особистості до людей», «Ціннісне ставлення особистості до природи», «Ціннісне ставлення особистості до мистецтва», «Ціннісне ставлення особистості до праці», «Ціннісне ставлення особистості до себе», «Ціннісне ставлення особистості до свого фізичного «я», «Ціннісне ставлення особистості до свого психічного «я», «Ціннісне ставлення особистості до свого соціального «я».  Кожен з цих напрямків має свій конкретно окреслений зміст (мету та завдання), а також форми роботи.

Відповідно  змісту кожного розділу проводилися  в школі виховні заходи.

      1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Виховання,  яке здійснюється з метою формування в учнівської молоді рис громадянина України, вироблення національного патріотизму, глибокого розуміння громадянського обов'язку, пошани до Конституції України, державних символів:

-   тижні правових знань;

-  Місячник профілактики правопорушень;

-  виховні години, на яких вивчалися символи, обереги України, основні закони нашої держави;

- у кожному кабінеті поновлено куточки державної символіки;

- відзначено такі  національні  дати :День українського козацтва; День ЗУНР; День Соборності України; День  пам’яті  героїв  Крут; День Партизанської слави; День Перемоги, а також ряд знаменних та пам’ятних дат в історії України та світі.

         Значна увага приділяється вихованню правової культури учнів. Проводився  тиждень  правової освіти та виховання (жовтень, грудень), організовано протягом року ряд  зустрічей із працівниками правоохоронних органів з метою формування в учнів правової культури, попередження негативних проявів у поведінці неповнолітніх. Правова освіта серед батьків здійснювалася  через роботу класних, загальношкільного батьківського комітетів.

         Проводилася багатогранна системна робота з превентивного виховання:

- постійно здійснювався  контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками в журналі,

 -  розроблено правила для учнів;

-  у школі ефективно діє Рада профілактики правопорушень. На засіданнях (проведено 4) розглядаються питання роботи з учнями, схильними до правопорушень; вивчається виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів; розглядаються випадки порушення дисципліни в школі, сім'ї та поза школою;

- у межах учнівського самоврядування працює комісія дисципліни і порядку;

 - індивідуальна робота з дітьми; юридичні лекторії з участю вчителя правознавства, працівників правоохоронних органів, дільничного інспектора;

 - бесіди з медичною сестрою школи та лікарями, психологом та соціальним педагогом;

- здійснювалися профілактичні рейди  "Урок", "Діти вулиці", "Дозвілля", "Канікули"... ;

- індивідуальні бесіди класних керівників, психолога та адміністрації школи з батьками про умови проживання та навчання дітей, індивідуальні й групові заняття з невстигаючими учнями з метою подолання неуспішності;

-  надаються  консультації щодо виховання та посиленого контролю за дітьми під час канікул та в позаурочний час; 

- учні, схильні до правопорушень, залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій, позакласних заходів та художньої самодіяльності;

- у шкільній бібліотеці організовуються виставки літератури з правового виховання;

- налагоджена співпраця з виконкомом Хоружівської сільської ради;

- систематично здійснюється контроль за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку; 

- систематично виконуються заходи щодо запобігання насильству над дітьми, по запобіганню та профілактиці дитячій бездоглядності, профілактиці злочинності й правопорушень, попередження насильства в сім’ї, поглиблення правових знань учнів.

2.      Ціннісне ставлення до праці має важливе значення в умовах нових суспільних відносин,  провідним завданням якого є соціалізація особистості, вироблення активної позиції у набутті трудових навичок, усвідомлення необхідності вибору і здобуття професії:

- трудовий десант "Там , де ми живем , самі порядок наведем",

- акція "Чисте село – чиста Земля",

- акція "Збережемо тепло!",

- трудовий десант на пришкільній ділянці та шкільній території;

- благоустрій та впорядкування території біля Меморіального комплексу та Пам’ятника невідомому солдату;

- учні школи прийняли участь у щорічній Всеукраїнській акції з благоустрою "За чисте довкілля";

-   у навчальному закладі працює профорієнтаційний термінал, що був встановлений за сприяння центру зайнятості;

-   класні керівники 8-11 класів протягом року проводять цикл бесід "Професії, які ми обираємо”;

-   шкільний психолог  працює з  учнями 9, 11 класів, проводить бесіди, анкетування щодо правильного вибору професії;

-    організовано зустрічі учнів із представниками  ПТУ, технікумів,  ВУЗів;

.

        3. Ціннісне ставлення до природи, завданням якого є формування в учнів усвідомлення того, що людина — частина природи, почуття відповідальності за стан навколишнього середовища, виховання культури поведінки, формування практичних вмінь та навичок дбайливого ставлення до природних багатств:

-  заходи з  екологічного виховання (осінні композиції з природного матеріалу "Осінні фантазії", малюнки  "Осінь в нашому селі", виставка квітів "Який прекрасний цей світ, подивися!"

 -  акції "Чисте село – чиста Земля",  "Посади дерево",  "Допоможи птахам узимку",  "Чистий берег - жива вода", "Екологічна стежина школи".

-  тиждень екологічного виховання;

-   свято осені.

-   години спілкування в класах "Будь природі другом";

-   відзначення  Дня довкілля; Дня землі; Міжнародний день води;  вшанування пам’яті учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

-   створена екологічна агітбригада "Доброта", діяльність якої спрямована на виховання в учнів  бережливого ставлення до довкілля, збереження й примноження природніх багатств рідного краю.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва передбачає  ознайомлення учнів із народним мистецтвом, пісенним та поетичним фольклором, звичаями та традиціями українського народу та інших народів України:

-         свята: Першого дзвоника, Олімпійський урок, свято Осені, День рідної мови, День писемності, акція «Мовна палітра» присвячена Міжнародному дню мови, День здоров’я, День Збройних сил України, Новорічні свята, Шевченківські дні, День матері тощо;

-    виставки малюнків, учнівських доробок, виробів з природнього та підручного матеріалу матеріалу до різних загальношкільних свят, фотовиставки;

-    конкурси на різноманітну тематику;

-    театралізовані дійства: до Дня учителя, до Дня Святого Миколая, Нового року, ранок до Стрітення Господнього, до Дня Святого Валентина, до Міжнародного дня жінок...

     5. Ціннісне ставлення до людей проявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Завданням є сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності жити й діяти за принципами гуманізму.

-   проведення виховних заходів, круглих столів, тематичних диспутів, годин спілкування, бесід на морально-етичні теми;

-   участь в благодійних акціях "Милосердя" (допомога учасникам АТО ) і "Турбота" по наданню допомоги соціально-незахищеним категоріям дітей та людям похилого віку, "Допоможи ближньому", "Поспішайте робити добро".   У квітніі 2014 року школярі  проводили  „ Ярмарку солодощів” на виручені кошти працівники школи купили  три пари взуття  та 6 пар носків участь в акції  "Від серця до серця", зібравши 86 гривень  онкохворим дітям ;

-   тиждень пам’яті (виховні години "День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій", лінійка "Дзвони пам’яті", "Навічно в  пам’яті  народній" до відзначення  70 річниці визволення України та рідного краю від німецько-фашистських загарбників, круглий стіл "Трагічні сторінки в історії українського народу" );

-   тиждень морально-етичного виховання;

-   " уроки доброти" , присвячені Міжнародному дню інвалідів;

-   конкурс презентацій  фоторобіт" Моя дружна сім’я" до Міжнародного дня сім’ї

-   класні батьківські збори з концертною програмою "Все починається з родини"  .

-   виховуючи в дітей християнські засади, знайомлячи їх  з історією народних свят і обрядів проводяться в школі  такі заходи:  свято Миколая; Вертепне дійство; ранок до Стрітення Господнього, конкурс Великодніх писанок...

        Робота з сім'єю та сімейне виховання здійснювалася через діяльність  Ради школи, Піклувальної ради, загальношкільного батьківського комітету. Батьки є учасниками шкільних свят, позакласних заходів. Проводиться інформування батьків з питань успішності та відвідування учнями  занять, надання інформації з загального рейтингу школи та класу, вивчення морально-психологічного клімату у сім’ях, індивідуальна робота з батьками з метою виявлення особливостей у поведінці або стану здоров’я учнів. У взаємостосунках "батьки – вчителі - учні" склалася дружня обстановка. Традиційним є проведення таких заходів:

-   класні та загальношкільні батьківські збори ;

-   родинні свята;

-   відзначення Міжнародного дня жінок, Дня матері, 

-    класні виховні години;

 6. Ціннісне ставлення до себе  передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.

-  профілактична та інформаційно-просвітницька робота, якою охоплено всіх школярів;

-   виховні години та бесіди з пропаганди здорового способу життя;

-   місячник здорового способу життя, конкурси творів, малюнків на спортивну тематику;           

-  проведення Олімпійського тижня,

-  першість району з футболу "Шкіряний м’яч",

-  Тижні фізкультури і спорту, "За здоровий спосіб життя" (1 грудня - Всесвітній День боротьби зі СНІДом), виховні години на теми: "Здоровим будь!"; "Курс виживання для некурців", "Якщо хочеш бути здоровим – будь",

-  бесіди з медичною сестрою зі статевого виховання, збереження репродуктивного здоров’я, безпечного материнства та відповідального батьківства, свято-експедиція в Країну здоров'я  "Молодь за здоровий спосіб життя";

-  участь учнів у шкільних та районних спортивних заходах;

-  акція "Молодь за здоровий спосіб життя",  "Веселі старти"(комбіновані естафети на розвиток рухових якостей);

-  виховні заходи у рамках Місячника безпеки руху та попередження дитячого травматизму "Увага, діти на дорозі", до Всесвітнього  Дня здоров’я...

-  першість школи з волейболу,   футболу серед юнаків та дівчат;

-  уроки  моральності, духовного спілкування, толерантності;

-  робота психологічної служби та учнівського самоврядування.

Значну роль у житті школи відіграє учнівське  самоврядування діяльність якого спрямована на:

-   засвоєння демократичних норм, традицій, принципів;

-    прилучення до загальнолюдських цінностей ;

-     формування активної особистості, котра здатна нести відповідальність за свої вчинки, громадянина України;

-     захист прав та інтересів учнів;

-    об’єднання зусиль для добрих і корисних справ.

          Органи учнівського самоврядування є активними дієвими організаторами шкільних свят, концертів, благодійних акцій, вечорів відпочинку, конкурсів, Днів самоврядування.  Найбільш улюбленими  в школі для учнів старших класів є вечори: "Міс Осінь", "День Святого Валентина", традиційні концерти до Дня вчителя та Міжнародного жіночого дня, Новорічний карнавал, свято Першого й Останнього дзвоника.  

                З метою розвитку в учнів інтересу до знань організовуються вечори, конкурси, дебати, ігри інтелектуального характеру (брейн-ринги, "Що? Де? Коли?" тощо) з навчальних предметів; відзначаються ювілейні  дати, річниці визначних діячів України та світу, проводяться про них бесіди, випускаються стінгазети. Проведено протягом року такі  предметні  тижні:   англійської мови, тиждень зарубіжної літератури, тиждень математики, тиждень фізики, тиждень правознавства.

         Проводиться систематична робота в школі щодо запобігання дитячому травматизму: викладаються курси "Основи здоров’я", "Основи безпеки життєдіяльності", проводяться виховні години з протипожежної, радіаційної безпеки; запобігання травматизму від нещасних випадків; правил поводження з електроприладами; правил поводження в громадських місцях. У школі діють загони ДЮП та ЮІР, які беруть участь в районних змаганнях.. Традиційним стало проведення Тижня безпеки життєдіяльності, Місячника безпеки руху та попередження дитячого травматизму "Увага, діти на дорозі" та тижня протипожежної безпеки.

Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи школи. 

      У вересні та січні в школі проводився рейд-огляд утримання, навчання та виховання учнів з різних категорій сімей. У результаті рейду складено соціальний паспорт школи.

            У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми: розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими. Кожен класний керівник має інформацію про дітей відносно здібностей всіх учнів в класі.   

      Учні школи відвідували й позашкільні заклади:

- Будинок дитячо-юнацької творчості;

-  Дитячу музичну школу.

      Результати своєї діяльності гуртківці неодноразово представляли під час  проведення свята , присвяченому Дню працівників освіти предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі, брали участь у районних конкурсах, змаганнях, предметних олімпіадах і були їх неодноразовими переможцями.  Тому пріоритетним напрямком організації виховної роботи залишається: створення мережі гуртків відповідно до запитів учнів, батьків та можливостей навчального закладу; залучення більшого числа учнів до роботи в гуртках та  за інтересами.

         Органи учнівського самоврядування працюють по різних напрямках, зокрема так, наприклад з розділу культурно – масової роботи у нас є стенд – виставка „Дитячий малюнок – частина духовного життя дитини”, учні розміщують малюнки по певних напрямках на спеціальні теми. Наприклад, останні виставки, які були проведені це: „Весна у гості прийшла”, „Моя улюблена справа”, „Великодні крашанки та писанки”,  „Великодні свята в моїй сім’ї”, „Моя матуся  - найкраща”, „Спогади про весняні канікули”, „Я люблю свій рідний край”.

      В нашій школі велика увага приділяється спортивному розвитку особистості. Слід відмітити  старшокласників -  хлопчиків 9- 11кл. На районному змаганні з шахів учні захищали честь школи. У спортивному змаганні з легкої атлетики  -5  місце, в районних спортивних змаганнях з настільного тенісу зайняли  -  ІІ місце.

      Учні Хоружівського НВК згуртовані та дружні між собою, із гордістю  захищають честь школи не лише на спортивних змаганнях, а приймають активну участь у всіх районних змаганнях, заходах та конкурсах, де роботи дітей відмічаються та займають призові місця. Кожного року учні беруть участь у навчанні активістів органів учнівського самоврядування.

     Учні школи активно приймають активну участь в шкільних  та районних конкурсах. І результати роботи учнів такі:

У  конкурсі „Виставка квітів”, присвяченому визволенню Недригайлівщини наша школа була відмічена за участь, у виставці квітів. Фоторобота „Моя Україна”  ІІІ м. Токмань В.,  „ У світі краєзнавчих відкриттів” -  Токмань В. учениця 11 класу зайняла ІІІ м..  „ Птах року” – ІІІ м.  Токмань В., „Юні художники Сумщини” Будяк Н., Ростока А.  – ІІІ м., „Галерея кімнатних рослин” – І м. Токмань В., „ Плекаємо сад” – І м. Борисенко О., „ Я люблю свій рідний край. Щасливе дитинство без кордонів” ІІм. Васько С.,  „ Перлини нашої душі – солоне тісто”  - ІІІ м. Борисенко О., Будяк А.,

 Здорове життя – успіх буття”  літературний твір - ІІм. Борисенко О., фоторобота І м. – Токмань В., „ Український сувенір”  - ІІ м.  Гриб І.

 „Новорічний казковий твір” – ІІ м. Кращенко В., ІІІм. Свида І., „ Юні художники Сумщини” – ІІІм. Миколенко Вікторія, Куришко М., „ Співуча веселка” – ІІІ м. .Мішкой А., „Витинанки” – Іім. Борисенко О., „Годівничка” – Ім. Ростока А., „ Історія міст і сіл” – ІІ м. , „молодь обирає здоров’я” фоторобота  - ІІ м. Токмань В.

     Слід відмітити, незабутнє свято для дітей  - „Святого Миколая”. Коли в класній кімнаті  збираються всі учні початкових класів і до них приходять учні старшокласники в образі Святого Миколая, Антипка, Чортиків та Добрих Фей. В кінці свята всі діти отримують масу позитивних емоцій та подарунки і залишаються дуже задоволені. 

       Свято Матері проводимо спільно з всіма учнями школи, де старшокласниці  -  ведучі, а учні першого класу та їх батьки активні учасники свята. Спільно старшокласники з барвінчатами провели захід „Краса і велич символів державних”, де можна було почути розповіді про державні символи України (прапори, герб, гімн) історію їхнього встановлення. Неможливо минути поза увагою свято Перемоги. Учні школи готують монтаж виступу, присвячений цьому заходу. та нестимуть почесну вахту біля пам’ятника Невідомому Солдату та Меморіального комплексу.

. Готуючись до свята Перемоги учні – волонтери првели акцію „ З добрим ранком, ветеране!”       В цьому році виповнилось 28 років аварії на Чорнобильській АЕС. Учні  школи готували загальношкільну лінійку „Чорнобильська трагедія – біль України”.

       Отже, в нашій школі всі учні тісно співпрацюють  між собою, дружні, активні та вимогливі до себе та своїх товаришів.

         Велика увага у школі приділяється екскурсійній роботі. Кожного року, а особливо під час канікул, навчальної практики та перебування учнів в оздоровчому таборі "Сонечко”" педагогами школи організовуються  походи, екскурсії. Надовго запам’ятається дітям поїздка в Недригайлівський краєзнавчий музей, Церква в с. Констянтинів.

    Оцінюючи роботу за  2014-2015 навчальний рік, можна констатувати, що вона проведена комплексно, високоякісно і всебічно охопила навчально-виховний процес. Ця робота буде продовжуватися і в наступному році на  засадах виховання патріотів, відданих громадян України, гармонійного поєднання завдань виховання і самовиховання, формування духовного світу з впровадження національних і загальнолюдських цінностей у всі сфери життя школи, класу.

Вирішене питання щодо організації медичного обслуговування. Щороку всі працівники школи та учні проходять медичний огляд.

Оцінка фізичного розвитку учнів не показує негативної динаміки. Кількість порушень гармонійного розвитку школярів не зазнала суттєвих змін, динаміка захворюваності позитивна. А наявність негармонійного розвитку в значної групи школярів відображає загальну тенденцію, що зумовлено, здебільшого, соціальними причинами і узгоджується зданими по регіону.

Здійснення соціальної підтримки  та матеріальної допомоги дітям пільгового контингенту є важливим напрямком діяльності колективу. Діти пільгових категорій отримують безкоштовне харчування. Ці учні постійно знаходяться в полі зору адміністрації школи та педагогів.  

          Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного комплексу у 2014-2015 навчальному році здійснювало­ся в основному за рахунок позабюджетних та спонсорських надходжень. З бюджету коштів на поповнення навчальної бази не виділялося.

Стан навчальних кабінетів задовільний.

Школа є загальноосвітньою.

Працює за навчальними планами та про­грамами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Діяльність навчально-виховного комплексу відбувалася у режимі забезпечення функціонування і подаль­шого розвитку.

Керівництво, підвищення якості та ефек­тивності внутрішньо-шкільного управління забезпечується документами планування роботи: перспективний, річний, місячний та тижневий плани роботи.